Řidičské oprávnění AM 

Nabídka kurzů a informace k výcviku.

Řidičský průkaz na motocykl 2016 - nová pravidla! 

Vyberte si kurz, který vám sedne

Pro řidičské oprávnění skupiny AM nabízíme 3 varianty kurzů.

Řidičské oprávnění pro skupinu AM - VIP kurz - prioritní plánování a ukončení do 1 měsíce

VIP kurz AM

 • Prioritní plánování jízd
 • Možnost ukončení do 1 měsíce
 • Výběr trasy praktické jízdy
 • Časová flexibilita 
 • Individuální výuka teorie
 • Zahájení kurzu s 50% zálohou
 • Nácvik krizových situací

13 990 Kč

Řidičské oprávnění pro skupinu AM - Rychlokurz do 1 měsíce

RYCHLOKURZ AM

 • Možnost ukončení do 1 měsíce
 • Časová flexibilita 
 • Individuální výuka teorie
 • Zahájení kurzu s 50% zálohou
 • Prioritní plánování jízd
 • Výběr trasy praktické jízdy
 • Nácvik krizových situací 

12 990 Kč

Řidičské oprávnění pro skupinu AM - Standard kurz

STANDARD AM

 • Časová flexibilita 
 • Individuální výuka teorie
 • Zahájení kurzu s 50% zálohou
 • Možnost ukončení do 1 měsíce
 • Prioritní plánování jízd
 • Výběr trasy praktické jízdy
 • Nácvik krizových situací 

11 990 Kč

Základní výcvik a výuka AM 

Vše, co potřebujete vědět o základním výcviku a výuce pro skupinu AM.

Základní informace o řidičském oprávnění skupiny AM

Vymezení skupiny řidičského oprávnění AM


 • Skupina: AM
 • Minimální věk pro udělení řidičského oprávnění (požadovaný věk): 15 let.
 • Minimální věk pro přijetí do kurzu: 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Termíny a lhůty

 • Dokončení výcviku a složení závěrečné zkoušky: nejpozději 18 měsíců od data podání přihlášky k výcviku.
 • Termín závěrečné zkoušky: autoškola je povinna písemně přihlásit žáka ke zkoušce, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku. Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly. Celkem do 30 dnů.
 • Opakovaná zkouška: nejdřív za 5 pracovních dní, nejpozději 6 měsíců od data první uskutečněné zkoušky (jinak musíte absolvovat výuku a výcvik znovu).
 • Posudek o zdravotní způsobilosti: nesmí být starší více než 3 měsíce (ke dni podání žádosti o přijetí k výuce u výcviku)
 • Doklad o absolvování závěrečné zkoušky: nesmí být starší jak 6 měsíců (ke dni podání žádosti o vydání řidičského oprávnění).
 • Vydání řidičského průkazu: do 20 dnů ode dne podání žádosti.
 • Zrychlené vydaní řidičského průkazu: do 5 dnů ode dne podání žádosti (zaplatíte správní poplatek ve výši 500 Kč).
 • Podmínka udělení řidičského průkazu cizinci: obvyklé bydliště na území ČR, kde pobývá alespoň 185 dnů nebo zde alespoň 6 měsíců studuje (ke dni podání žádosti o vydání řidičského oprávnění). Více informací najdete v článku: Jsem cizinec. Jak mohu získat řidičský průkaz v ČR?

Co smíte řídit s řidičským oprávněním AM

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:


 • dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 • tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 • čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Problematika řidičských oprávnění a řidičských průkazů je upravena v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na o provozu na pozemních komunikacích.

Podmínky pro přijetí k základnímu výcviku a výuce AM

Každý žadatel o řidičské oprávnění musí nejprve splnit podmínky, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb., tzn.

 

 • podá písemnou žádost o přijetí k výuce u výcviku,
 • doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce),
 • splní podmínku věku, tzn. ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku 18 let pro skupinu B (začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením požadovaného věku),
 • není ve výkonu sankce (12 bodů) nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti),
 • není nezpůsobilá k právním úkonům (čestné prohlášení na žádosti),
 • splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon (čestné prohlášení na žádosti).

Rozsah výcviku a výuky pro skupinu AM

 • Jedna vyučovací hodina v autoškole trvá 45 minut.
 • Maximální počet hodin za den: 2 vyučovací hodiny.

 

Výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny A1, lze absolvovat dvěma způsoby, a to standardním způsobem, nebo podle individuálního studijního plánu. Tyto dva způsoby se liší výhradně ve výuce teorie, praktický výcvik je v obou případech stejný.

 

Praktický výcvik AM

 

Praktický výcvik začíná na autocvičišti, kde si osvojíte základní ovládání vozidla a bezproblémové rozjíždění, poté bude váš výcvik pokračovat v malém a později v plném provozu. Vždy záleží na schopnostech a dovednostech žáka. Výcvik v řízení vozidla nesmí trvat déle než dvě vyučovací hodiny denně. Ve třetí etapě výcviku smí být výcvik v řízení jedenkrát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny.

 

 • Výcvik v řízení vozidla: 13 vyučovacích hodin
 • Praktický výcvik údržby vozidla: 1 vyučovací hodina
 • Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 vyučovací hodiny
 • Celkem: 18 vyučovacích hodin

 

Teoretická výuka AM

 

Teoretickou výuku můžete absolvovat individuálně s instruktorem nebo v moderně vybavené učebně. Individuální možnost výuky ocení hlavně zákazníci, kteří nemají čas pravidelně dojíždět na hodiny teorie. Individuální výuka probíhá dle individuálního studijního plánu dle §18 zákona č. 247/2000 Sb.

 

 • Výuka předpisů o provozu vozidel: 14 vyučovacích hodin
 • Výuka o ovládání a údržbě vozidla: 1 vyučovací hodina
 • Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy: 6 vyučovacích hodin
 • Výuka zdravotnické přípravy: 2 vyučovací hodiny
 • Opakování a přezkoušení: 3 vyučovací hodiny
 • Celkem: 26 vyučovacích hodin

Závěrečná zkouška

Po absolvování výuky a výcviku v autoškole, následuje závěrečná zkouška (zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla). Na zkoušku vás přihlásí autoškola, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku. Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly o provedení zkoušky. Celkem tedy 30 dnů.

 

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému úřadu správní poplatek 700 Kč (platí se na pokladně příslušného úřadu). Doklad o zaplacení spolu s občanským průkazem je nutné předložit v den konání závěrečné zkoušky. 

Jestliže neprospějete v některé zkoušce (jízda, test nebo obojí), můžete zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Za opakování testu platíte poplatek 100 Kč, za opakování praktické jízdy 400 Kč.

 

Pokud neuspějete při zkouškách do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, musíte absolvovat výcvik a výuku znovu v plném rozsahu!

 

Závěrečné zkoušky na motocykl 2016

 

Od 20. 2. 2016 platí novela zákona o provádění závěrečných zkoušek z praktické jízdy na motocyklech. Zkouška bude oproti dosavadním zvyklostem výrazně změněná a podstatně náročnější.

 

První část se odehraje na cvičišti, kde bude muset žák prokázat (bez instruktora za zády), že je schopen dostatečně zvládat stroj dokonce i v krizových situacích. Komisař bude hodnotit úhybný manévr před překážkou, brzdění, slalom a také manipulaci s motorkou.

 

Pak bude žák absolvovat zkoušku v provozu, ale na rozdíl od minulosti, pojede na motocyklu sám a zkušební komisař jej bude následovat na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu.

 

Novela oficiálně nenařizuje zvýšení rozsahu praktické výuky, ale je velmi pravděpodobné, že naprosté většině žáků nebude předepsaných 13 hodin hodin jízd stačit a pro úspěšné absolvování zkoušek si budou muset připlatit několik jízd navíc. 

 

Naše autoškola je na změnu připravená! Máme nové cvičiště, kde vás na náročnější zkoušky důkladně připravíme! 

 

Zkouška se skládá ze tří částí

 

 • Závěrečný test - elektronický test na PC prověřující znalost silničních předpisů
 • Jízda na cvičišti - praktická jízda zaměřená na zručnost a zvládání předepsaných jízdních úkonů
 • Jízda v provozu - praktická jízda v běžném provozu s komisařem (žák jede na motocyklu sám, komisař ho následuje na doprovodném vozidle)

Udělení řidičského průkazu AM

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek v autoškole je potřeba zajít na magistrát nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností dle vašeho obvyklého bydliště  a podat oficiální žádost o vydání řidičského průkazu. Řidičský průkaz by vám měli vystavit během lhůty 20 dní od podání žádosti.

 

Co je potřeba předložit? 

 

 • Oficiální žádost o udělení řidičského oprávnění  (jedinečný tiskopis opatřený evidenčním číslem a barkódem –  obdržíte na úřadě)
 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas, cizinci povolení k pobytu).
 • Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (potvrzení o přechodném pobytu, studiu, zaměstnání nebo nájemní smlouva k nemovitosti).
 • Jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm.
 • Doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku) – doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než starší 6 měsíců.
 • Poplatek 50 Kč (první žádost o řidičské oprávnění).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Řidičský průkaz (v případě, že žádáte o rozšíření).

 

Obvyklé bydliště

 

 • Místo trvalého pobytu.
 • Místo, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb.
 • Občan ČR prokáže obvyklé bydliště (trvalý pobyt) platným dokladem totožnosti.
 • Občan jiného státu, který na území ČR nemá trvalý pobyt je povinen doložit doklad prokazující obvyklé bydliště nebo potvrzení o studiu.

Doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele:

 • potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky,
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 • nájemní smlouva k nemovitosti,
 • potvrzení o studiu,
 • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku.

 

Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území ČR trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

Jak se přihlásit k výcviku a výuce B

Výběr kurzu

Vyberte si kurz, který vyhovuje vaším časovým možnostem a klikněte na tlačítko objednat.

Platba

Zaplatit můžete hotově nebo bankovním převodem. Částku lze rozdělit na dvě splátky.

Dokumenty

Zašlete nám vaší žádost a lékařský posudek na info@autoskolavip.cz. Bez těchto dokumentů nelze zahájit výuku!

První jízda

První jízdu můžete absolvovat nejdřív za 24 hodin od obdržení vašich dokumentů.