Všeobecné obchodní podmínky Autoškoly VIP.

Toto aktuální znění podmínek je platné a účinné od 1. června 2016.

Všeobecné obchodní podmínky Autoškoly VIP.
Toto aktuální znění podmínek je platné a účinné od 1. června 2016.

1. Smlouva o výuce a výcviku
Žadatel uzavřením smlouvy výslovně potvrzuje, že je srozuměn s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly provozované společností Autoškola VIP s.r.o.

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel“) se uzavírá dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „zákon“).

Provozovatel autoškoly:  

Autoškola VIP s.r.o.

Sídlo: Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ: 05622336

DIČ: CZ 05622336

Společnost Autoškola VIP s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, vložka 267528. Odkaz zde. 

Provozovatel autoškoly se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění podle zákona a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti nebo kondiční jízdu.

Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb. (dále jen „vyhláška").

Uzavření smlouvy 
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy žadatel předá autoškole podepsanou žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Dokumenty je možné přinést osobně na pobočku autoškoly nebo zaslat prostřednictvím emailu na adresu: info@autoškolavip.cz.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je provedení registrace žadatele na webovém rozhraní příslušného kurzu. Registrace se provádí vyplněním webového formuláře. Žadatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Žadatel je povinen údaje v průběhu užívání služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje. O registraci do kurzu je žadatel informován prostřednictvím emailu.

V případě kondiční jízdy je smlouva uzavřena provedením objednávky (vyplněním a odesláním formuláře) na webovém rozhraní. K uzavření smlouvy není potřeba předávat žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

2. Podmínky přijetí k výuce a výcviku
Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která splňuje zákonem stanovené podmínky, tzn.: 

podá písemnou žádost o přijetí k výuce a výcviku,
doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce),
splní podmínku věku (začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením požadovaného věku),
není ve výkonu sankce (12 bodů) nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení v žádosti),
není nezpůsobilá k právním úkonům (čestné prohlášení v žádosti),
splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon (čestné prohlášení v žádosti).
3. Cena a způsob úhrady
Výše kurzovného pro jednotlivé druhy výuky a výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na internetových stránkách www.autoskolavip.cz/cenik/.

Kurzovné lze uhradit bezhotovostně standardním bankovním převodem z účtu, platební kartou nebo okamžitým bankovním převodem online prostřednictvím platební brány GOPAY. Autoškola si neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Úhrada za službu (zvolený typ kurzu) se provádí předem. Uhradit kurzovné je možné buď v plné výši, nebo ve třech splátkách bez navýšení.

Po připsání částky bude žadateli automaticky vystavená faktura (daňový doklad) a zaslána v PDF formátu e-mailem.

Bankovní převod
Žadatel hradí službu (zvolený typ kurzu) bankovním převodem na základě zálohové faktury se splatností 7 dní (není-li dohodnuto jinak). Zálohová faktura je vystavená automaticky po dokončení objednávky (vyplnění a odeslání objednávkového formuláře) a zaslána v PDF formátu e-mailem.

Daňový doklad vystaví autoškola žadateli ihned po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet autoškoly. Žadatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby.

Platební brána
Pro bezhotovostní online platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Využít lze těchto možností plateb:

  • online platební či kreditní kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro;
  • rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.

Platba na splátky
Platbu na splátky je možné si zvolit v posledním kroku rezervace – při volbě způsobu platby. V případě splátkového režimu zaplatí žadatel pouze zálohu a zbývající část doplatí zhruba v polovině kurzu. Výzva k úhradě přijde žadateli automaticky na email. Autoškola má právo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel neuhradí zbývající část kurzovného.

Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději jeden den před ukončením výcviku poslední vyučovací hodiny v praktické jízdě.

Pokud nebude kurzovné uhrazeno, vyhrazuje si autoškola právo neukončit výuku a výcvik a nepřihlásit žadatele na závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti, a to do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole. Pokud žadatel nesplnil své závazky vůči autoškole a neuhradil kurzovné v plné výši ke dni ukončení výcviku a výuky, bude si autoškola nárokovat penále (úrok z prodlení) ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Penále
V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je žadatel povinen zaplatit autoškole v souvislosti s poskytnutím služby, se žadatel zavazuje autoškole zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Autoškola si bude nárokovat penále pouze v případě, že žadatel nesplnil své závazky vůči autoškole a neuhradil kurzovné v plné výši ke dni ukončení výcviku a výuky, ačkoliv byl k úhradě vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce minimálně 7 dní.

4. Zkušební jízda
Objednáním zkušební jízdy se zájemce nezavazuje k zaplacení kurzovného ani objednání jiných služeb u autoškoly VIP.

Akce „Zkušební jízda ZDARMA“ se mohou zúčastnit zájemci o základní výcvik a výuku pro kteroukoliv skupinu řidičského oprávnění uvedenou v naší nabídce, tj. B, B automat. Zkušební jízda trvá 45 minut a pro všechny zájemce je zdarma. Zkušební jízda slouží k tomu, aby se žák seznámil se svým instruktorem, autem a průběhem výcviku v Autoškole VIP.

Každý zájemce o zkušební jízdu musí vyplnit žádost a nechat si potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Následně musí tyto dokumenty zaslat emailem na adresu info@autoskolavip.cz. Bez podání těchto dokumentů nemůže zájemce absolvovat zkušební jízdu. Dle zákona musí autoškola přihlásit na magistrát nebo příslušný úřad každého zájemce bez ohledu na to, zda se jedná o kurz nebo zkušební jízdu.

Zájemce bude po odeslání dokumentů nejpozději do 24 hodin kontaktován instruktorem autoškoly, se kterým se domluví na místě, termínu a času zkušební jízdy.

Po absolvování zkušební jízdy má každý zájemce právo rozhodnout se, zda bude v kurzu v Autoškole VIP pokračovat, nebo nikoliv. Vyjádření sdělí Autoškole VIP osobně nebo prostřednictvím emailu. 

V případě, že se zájemce rozhodne v kurzu nepokračovat nebo absolvovat kurz u jiné autoškoly, bude mu neprodleně vrácená jeho oficiální žádost a posudek o zdravotní způsobilosti.

V případě, že se rozhodne zahájit kurz pro získání řidičského oprávnění v Autoškole VIP, bude vyzván k úhradě kurzovného.

5. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě na email: info@autoskolavip.cz. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy, nebo okamžikem sepsání dohody o předčasném ukončení výcviku.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly
Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik anebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušil pokyny instruktora a tím ohrozil bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, anebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku, nebo plánovanou teoretickou výuku.

Autoškola důrazně upozorňuje na ukončení kurzu v případě, že se žadatel dostaví k praktickému výcviku pod vlivem alkoholu nebo návykové a omamné látky. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou, na stanici Policie České republiky.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele, nebude-li možné po dohodě mezi žadatelem a autoškolou po jeho přerušení a po ukončení zákazu v rámci zákonných podmínek ve výcviku pokračovat.

Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele
Žadatel má právo odstoupit od smlouvy v případě oprávněné stížnosti orgánům státního odborného dozoru, nebo bez udání důvodu. Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Tato pokuta bude použita na úhradu administrativních nákladů. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.

Zanechání studia
Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy anebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které se žadatel nezúčastnil bez předchozího jednání s autoškolou žádného druhu výuky ani výcviku, a v této době nepožádal autoškolu o ukončení, ani o přerušení anebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia. V takovém případě, nebude-li dohodnuto jinak, bude výcvik autoškolou ukončen a nevyčerpané školné nebude vraceno.

6. Praktický výcvik v řízení
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Praktická jízda trvá zpravidla 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení praktické jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny. Volba jedno nebo dvouhodinového vyučovacího celku je na rozhodnutí instruktora s přihlédnutím k průběhu vyučovacího procesu a jeho potřebám a schopnostem žadatele.

Před zahájením cvičné jízdy je instruktor povinen zaznamenat stav tachometru do knihy jízd. Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru a žadatel záznam podepíše.

Praktické jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Praktickou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast anebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 500 Kč, slouží k pokrytí nákladů za ušlou mzdu instruktora.

Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor anebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).

Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové a omamné látky apod. Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou, na stanici Policie České republiky. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

7. Závěrečné zkoušky
Termín ukončení výcviku určuje autoškola a termín závěrečné zkoušky na žádost autoškoly zkušební komisař.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 3 dny před zahájením zkoušky, a to instruktorovi anebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS nebo telefonicky.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k první, ani opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku, neuhradil stanovený poplatek, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

8. Pojištění
V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik.

9. Reklamace
Žadatel má právo spotřebitele na uplatnění výhrad k poskytovaným službám, například pro porušování objemu poskytované výuky a výcviku, nebo nepedagogické jednání pracovníků autoškoly a porušování etiky. Orgánem veřejného státního dozoru je v takovém případě příslušný dopravněsprávní útvar místně příslušné obce s rozšířenou působností. Za vadu služby a důvod k reklamaci se zásadně nepovažuje neprospěch žadatele při závěrečné zkoušce.

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).

10. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o žadateli, na základě kterých lze žadatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o žadateli vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů
Provozovatel autoškoly vyžaduje v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit autoškole další nepovinné údaje. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje, ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud žadatel poskytne v rámci služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel autoškoly shromažďuje a uchovává žadatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel autoškoly chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel autoškoly prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Provozovatel autoškoly nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům žadatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi provozovatele autoškoly, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Omezení nakládání s údaji
Provozovatel autoškoly nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat osobní údaje žadatele uvedené v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.

Zpracování osobních údajů
Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel autoškoly je oprávněn zpracovávat a shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle těchto Podmínek a pro statistické účely.

Zasílání obchodních sdělení
Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel autoškoly bude osobní údaje využívat k marketingovým účelům, tj. k vedení databáze žadatelů a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Žadatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů
Souhlasem s těmito podmínkami uděluje žadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na webovém rozhraní a/nebo při objednávání služby provozovateli autoškoly jako správci za účelem identifikace žadatele. 

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být provozovatelem autoškoly uchovávány i po skončení poskytování služby. 

Zpracovatel
Provozovatel autoškoly jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Odvolání souhlasu
Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek je dobrovolný. Žadatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese provozovatele autoškoly. Po odvolání souhlasu provozovatel autoškoly zajistí, aby veškeré údaje žadatele byly z databáze zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. 

Závěrečná ustanovení
Autoškola podle možností vyhoví přání žadatele na úpravu studijního plánu a osobu instruktora. Provozovatel autoškoly si vyhrazuje právo instruktora žadateli určit. Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím instruktora, může se obrátit k provozovateli autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Toto aktuální znění podmínek je platné a účinné od 1. června 2016.