Řidičský průkaz na auto

Auto je mocný nástroj. V mnoha ohledech nám dává křídla. Křídla k tomu stát se nezávislejším, svobodnějším a dokázat mnohem více. Splňte si svůj sen a rozjeďte se do světa s námi!

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA AUTO

Přehled základních pojmů a informací 

Přehled základních pojmů a informací vyplývajících ze zákona č.247/2000 Sb. (Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů) a zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). 

Základní informace

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno.

 • Skupina: B
 • Minimální věk pro udělení řidičského oprávnění (požadovaný věk): 18 let.
 • Minimální věk pro přijetí do kurzu: 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.

 • Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky.

  Termíny a lhůty

 • Posudek o zdravotní způsobilosti: nesmí být starší více než 3 měsíce (ke dni podání žádosti o přijetí k výuce u výcviku).
 • Dokončení výcviku a složení závěrečné zkoušky: nejpozději 18 měsíců od data podání přihlášky k výcviku.
 • Termín závěrečné zkoušky: autoškola je povinna písemně přihlásit žáka ke zkoušce, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku. Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly. Celkem do 30 dnů.
 • Opakovaná zkouška: nejdřív za 5 pracovních dní, nejpozději 6 měsíců od data první uskutečněné zkoušky (jinak musíte absolvovat výuku a výcvik znovu).
 • Vydání řidičského průkazu: do 20 dnů ode dne podání žádosti.

 • Doklad o absolvování závěrečné zkoušky: nesmí být starší jak 6 měsíců ke dni podání žádosti o vydání řidičského oprávnění.
 • Co smíte řídit s řidičským oprávněním skupiny B

  Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění uděleno.

  Skupiny vozidel
  Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), tj. AM, A1, A2, A, B1 (viz. zákon) jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
 • nepřevyšující 750 kg,
 • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo
 • převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.

  Rovnocennost řidičských oprávnění
  B opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1.

  Absolvoval-li žadatel o řidičské oprávnění výcvik a zkoušku z praktické jízdy s motorovým vozidlem vybaveným automatickou převodovkou, obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění pro příslušnou skupinu pouze na vozidla s tímto druhem převodovky.
 • Podmínky pro přijetí k základnímu výcviku a výuce B

  Každý žadatel o řidičské oprávnění musí nejprve splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:


 • podat písemnou žádost o přijetí k výuce u výcviku,
 • doložit posudek o zdravotní způsobilosti (ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce),
 • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu (18 let pro skupinu B). Začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku.
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)
 • být způsobilý k právním úkonům (čestné prohlášení na žádosti),
 • mít na území České republiky obvyklé bydliště (český občan zpravidla doloží občanským průkazem).

  Obvyklé bydliště
  Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba

 • 1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
 • 2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

  Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt
  Dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:

 • potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 • nájemní smlouva k nemovitosti,
 • potvrzení o zaměstnání,
 • výpis z živnostenského rejstříku,
 • potvrzení o studiu.
 • Rozsah výcviku a výuky pro skupinu B

  • Jedna vyučovací hodina v naší autoškole trvá 45 minut.
  • Maximální počet hodin za den: 2 vyučovací hodiny (

  Výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny B – osobní automobil, lze absolvovat dvěma způsoby, a to standardním způsobem, nebo podle individuálního studijního plánu. Tyto dva způsoby se liší výhradně ve výuce teorie, praktický výcvik je v obou případech stejný.  Praktický výcvik


  Praktický výcvik začíná na autocvičišti, kde si osvojíte základní ovládání vozidla a bezproblémové rozjíždění, poté bude váš výcvik pokračovat v malém a později v plném provozu. Vždy záleží na schopnostech a dovednostech žáka. Výcvik v řízení vozidla nesmí trvat déle než dvě vyučovací hodiny denně. Ve třetí etapě výcviku smí být výcvik v řízení jedenkrát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny.


  • Výcvik v řízení vozidla: 28 vyučovacích hodin
  • Praktický výcvik údržby vozidla: 2 vyučovací hodina
  • Praktický výcvik zdravotnické přípravy: 4 vyučovací hodiny
  • Celkem: 34 vyučovacích hodin

  Teoretická výuka


  Teoretickou výuku můžete absolvovat individuálně s instruktorem nebo v moderně vybavené učebně. Individuální možnost výuky ocení hlavně zákazníci, kteří nemají čas pravidelně dojíždět na hodiny teorie. 


  • Výuka předpisů o provozu vozidel: 18 vyučovacích hodin
  • Výuka o ovládání a údržbě vozidla: 2 vyučovací hodina
  • Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy: 10 vyučovacích hodin
  • Výuka zdravotnické přípravy: 2 vyučovací hodiny
  • Opakování a přezkoušení: 4 vyučovací hodiny
  • Celkem: 36 vyučovacích hodin

  Teoretická výuka – individuální studijní plán

  Individuální výuka probíhá dle individuálního studijního plánu dle §18 zákona č. 247/2000 Sb. Žáci si zadané učivo osvojují samostudiem, do autoškoly chodí na povinné  konzultace.


  • Výuka předpisů o provozu vozidel: 5 vyučovacích hodin
  • Výuka o ovládání a údržbě vozidla: 1 vyučovací hodina
  • Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy: 3 vyučovacích hodin
  • Výuka zdravotnické přípravy: 1 vyučovací hodiny
  • Opakování a přezkoušení: 1 vyučovací hodiny
  • Celkem: 11 vyučovacích hodin

  Úplné znění zákona: základní výcvik a výuka (rozsah výuky)

  Závěrečná zkouška

  Po absolvování výuky a výcviku v autoškole, následuje závěrečná zkouška (zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla). Na zkoušku vás přihlásí autoškola, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení výcviku. Úřad příslušný k provedení zkoušky je povinen zkoušku provést do 15 dnů od přijetí žádosti autoškoly o provedení zkoušky. Celkem tedy 30 dnů. 


  Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému úřadu správní poplatek 700 Kč (platí se na pokladně příslušného úřadu). Doklad o zaplacení spolu s občanským průkazem je nutné předložit v den konání závěrečné zkoušky.


  Zkouška se skládá ze dvou částí:


  • Počítačový test – předpisy o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnická příprava, 25 otázek na 30 minut. Je potřeba získat minimálně 43 bodů z 50.
  • Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.
  • Opakování zkoušky

  Jestliže neprospějete v některé zkoušce (jízda, test nebo obojí), můžete zkoušku opakovat. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Za opakování testu platíte poplatek 100 Kč, za opakování praktické jízdy 400 Kč.


  Pokud neuspějete při zkouškách do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, musíte absolvovat výcvik a výuku znovu v plném rozsahu!

  Udělení řidičského oprávnění B

  Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek v autoškole je potřeba zajít na magistrát nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností dle vašeho obvyklého bydliště  a podat oficiální žádost o vydání řidičského průkazu. Doklad o absolvování závěrečné zkoušky: nesmí být starší jak 6 měsíců ke dni podání žádosti o vydání řidičského oprávnění. Řidičský průkaz by vám měli vystavit během lhůty 20 dní od podání žádosti.

   

  Co je potřeba předložit? 

   

  • Oficiální žádost o udělení řidičského oprávnění  (jedinečný tiskopis opatřený evidenčním číslem a barkódem –  obdržíte na úřadě)
  • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas, cizinci povolení k pobytu).
  • Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt (potvrzení o přechodném pobytu, studiu, zaměstnání nebo nájemní smlouva k nemovitosti).
  • Jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm.
  • Doklad o odborné způsobilosti (žádost o přijetí k výuce a výcviku) – doklad o odborné způsobilosti nesmí být starší než starší 6 měsíců.
  • Poplatek 50 Kč (první žádost o řidičské oprávnění).
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
  • Řidičský průkaz (v případě, že žádáte o rozšíření).

   

  Obvyklé bydliště

   

  • Místo trvalého pobytu.
  • Místo, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb.
  • Občan ČR prokáže obvyklé bydliště (trvalý pobyt) platným dokladem totožnosti.
  • Občan jiného státu, který na území ČR nemá trvalý pobyt je povinen doložit doklad prokazující obvyklé bydliště nebo potvrzení o studiu.

  Doklady prokazující obvyklé bydliště žadatele:

  • potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky,
  • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
  • nájemní smlouva k nemovitosti,
  • potvrzení o studiu,
  • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku.

   

  Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území ČR trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

  Jak se přihlásit k výcviku? 

  • 1
   Vyplňte objednávkový formulář
   Vyberte si kurz, který nejvíce vyhovuje vaším časovým možnostem a klikněte na tlačítko objednat. V objednávkovém formuláři vyplňte vaše údaje.
  • 2
   Vyberte způsob platby
   Na konci formuláře si vyberte způsob platby. Kurz můžete uhradit běžným bankovním převodem, platební kartou, okamžitým bankovním převodem nebo přes PayPal. Částku lze zaplatit jednorázově nebo rozdělit na tři splátky bez navýšení. Faktura vám přijde automaticky na váš email.
  • 3
   Vyplňte online žádost o přijetí k výcviku
   Vyplňte prosím online žádost  o přijetí k výcviku. Žádost vám spolu s předvyplněným lékařským posudkem přijde ve formátu PDF na zadaný e-mail. Žádost prosím vytiskněte, podepište a přineste na první hodinu.
  • 4
   Nechte si potvrdit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
   Vytiskněte lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a nechte si ho potvrdit praktickým lékařem. Předvyplněný posudek vám přijde spolu s žádostí na váš e-mail.
  • 5
   Připravte se na svojí první jízdu
   Poté, co obdržíme vaši žádost a lékařský posudek, vás bude kontaktovat instruktor a domluví si s vámi termín první jízdy. První jízdu můžete absolvovat nejdřív za 24 hodin od obdržení vašich dokumentů. Bez těchto dokumentů nelze zahájit výuku!

  NABÍDKA KURZŮ

  Potřebujete řidičský průkaz na auto? Vyberte si kurz, který nejvíc vyhovuje Vašim časovým možnostem. 

  STANDARD KURZ

  K zahájení výcviku stačí pouze záloha ve výši 7 300 Kč.
  Poplatek za automatickou převodovku + 1 500 Kč.
  Hledáte pohodový kurz s fajn lektorem a za fér cenu? Objednejte si STANDARD kurz. Délka kurzu je 2-3 měsíce.
  21 900 Kč vč. 21% DPH

  RYCHLOKURZ

  K zahájení výcviku stačí pouze záloha ve výši 9 300 Kč.
  Poplatek za automatickou převodovku + 1 500 Kč.
  Potřebujete řidičák rychle? Objednejte si RYCHLOKURZ do 1 měsíce. Zahájení výcviku bez čekání v domluveném termínu. Individuální lekce teorie. Prioritní termín zkoušky.
  27 900Kč vč. 21% DPH

  VIP KURZ

  K zahájení výcviku stačí záloha ve výši 8 400 Kč.
  Poplatek za automatickou převodovku + 1 500 Kč.
  Přijdeme pro Vás domů nebo do práce v čase, který Vám vyhovuje. Prioritní plánování zkouškových termínů.
  34 500 Kč vč. 21% DPH
  LADY KURZ

  LADY KURZ

  K zahájení výcviku stačí záloha ve výši 8 400 Kč.
  Poplatek za automatickou převodovku + 1 500 Kč.
  Chcete mít jistotu, že Váš výcvik povede nejhodnější a nejvíc trpělivý instruktor? Vyberte si LADY kurz, ušitý na míru ženám 🙂
  34 500 Kč vč. 21% DPH