Jsem cizinec. Jak mohu získat řidičský průkaz v ČR?

Cizinec je povinen doložit doklad prokazující obvyklé bydliště, jinak pro něho platí stejné podmínky jako pro občana ČR.
Také cizinci mohou v ČR absolvovat kurz autoškoly a získat mezinárodní řidičský průkaz. Ten pak platí ve všech zemích EU, EHP a je uznáván i v řadě dalších států bez nutnosti výměny. Kurz v autoškole je možné absolvovat v libovolném cizím jazyce, vždy záleží na nabídce konkrétní autoškoly. Nejčastěji probíhají kurzy v angličtině, němčině nebo ruštině. U zkoušky musí být přítomný soudní tlumočník. Hodinová sazba za soudního tlumočníka se pohybuje zhruba kolem 990 Kč za 60 minut.

Za jakých podmínek se může cizinec přihlásit do autoškoly?

K výuce a výcviku může žadatel nastoupit pokud splňuje podmínku věku a odevzdá oficiální žádost a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Tyto formality nelze obejít, protože bychom porušili zákon. Dle zákona musí autoškola před zahájením výcviku přihlásit každého zájemce u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Magistrát hl. města Prahy.

Jaké jsou podmínky udělení řidičského oprávnění pro cizince?

Cizinec, který nemá na území ČR trvalý pobyt, je povinen doložit doklad prokazující obvyklé bydliště. Jinak pro něho platí stejné podmínky, jako pro občana ČR.

Co je obvyklé bydliště?

Obvyklé bydliště na území ČR znamená místo trvalého pobytu fyzické osoby na území ČR. Pokud fyzická osoba nemá na území ČR trvalý pobyt, za obvyklé bydliště se pokládá místo na území ČR, kde fyzická osoba pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb.
Osobními vazbami se rozumí zejména studium, soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nemovitosti nebo její nájem, podnikání a výkon jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území ČR.

Jak doložit obvyklé bydliště?

Dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:

 • potvrzení o přechodném pobytu
 • potvrzení o studiu
 • nájemní smlouva k nemovitosti
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 • potvrzení o zaměstnání nebo výpis z živnostenského rejstříku.

Je nutné absolvovat autoškolu v místě obvyklého bydliště?

Není. Autoškolu je možné absolvovat kdekoli v rámci České republiky, podmínka absolvování autoškoly v místě obvyklého pobytu není zákonem stanovena.

Kde zažádat o vydání řidičského průkazu?

Řidičské oprávnění vám udělí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Magistrát hl. města Prahy, a to na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí mít písemnou podobu. O řidičské oprávnění musíte zažádat v místě vašeho obvyklého bydliště.

Jaké doklady je potřeba mít s sebou při podání žádosti o řidičský průkaz?

Při podání žádosti je nutné předložit tyto dokumenty:

 • doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště,
 • doklad o odborné způsobilosti žadatele, tj. žádost o přijetí k výuce a výcviku se záznamem o úspěšném vykonání zkoušek z odborné způsobilosti (nesmí být starší než šest měsíců)
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • řidičský průkaz (jedná-li se o rozšíření řidičského oprávnění),
 • jednu fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

Jak dlouho trvá vydání řidičského průkazu?

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek v autoškole je potřeba zajít na magistrát nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností dle vašeho obvyklého bydliště a podat žádost o vydání řidičského průkazu. Řidičský průkaz by vám měli vystavit během lhůty 20 dní.