Školení řidičů referentů – věděl by si váš zaměstnanec rady v krizové situaci?

Školení řidičů referentů

Zaměstnanec, který během výkonu své práce řídí automobil, musí být pravidelně školen

Nezáleží na tom, jestli využívá firemní vůz, auto z půjčovny nebo svůj vlastní automobil. Pokud při výkonu pracovní činnosti zaměstnanec řídí, musí být v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řádně proškolen.

  • 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) stanovuje, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

V prvé řadě je třeba rozlišit řidiče – referenta a řidiče z povolání. Druhý jmenovaný má řízení vozidla specifikované v pracovní smlouvě a jedná se o jeho hlavní pracovní náplň. Řidič z povolání však absolvuje jiná školení než zaměstnanec, který automobil v pracovní době využívá například ke své přepravě, což může být i případ služebních cest. Takoví (občasní) řidiči jsou označováni jako řidiči – referenti.

Uvedený zákon přesně nepředepisuje, jak by školení řidičů – referentů mělo vypadat, či kdo jej má provádět. Jeho osnovy a obsah určuje sám zaměstnavatel. Rozhodně by si při něm měli – sebevědomí i méně trénovaní řidiči – zopakovat zásady bezpečné jízdy, dopravní předpisy i řešení dopravních nehod. Školení by mělo pokrývat i oblast kontroly vozidla před jízdou nebo poskytování první pomoci.

Jaká je maximální doba řízení bez přestávek? Změnila se v poslední době dopravní pravidla, přibyla nová dopravní značení? Jaké je povinné vybavení? Řidiči musí mít přehled o aktuálních změnách a novinkách v dopravě.

Věděl by si váš zaměstnanec rady v krizové situaci?

Četnost školení zaměstnanců není zákonem stanovena, ale jelikož se vychází ze stejného zákonného předpisu jako u školení BOZP, doporučuje se školit zaměstnance 1x za rok, maximálně však 1x za tři roky.

Zaměstnanec je přitom podle § 106 odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí.

Školení zaměstnanců je zakončeno testem či přezkoušením a podle § 103 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) musí být prokazatelně zdokumentováno. Certifikát o absolvování kurzu se zakládá do dokumentace BOZP. Státní úřad inspekce práce a příslušné pojišťovny při řešení pojistných událostí vyžadují doklad o provedeném školení.

Je ovšem jen na vás, jakou formou školení budete provádět. Pokud chcete své zaměstnance proškolit na profesionální úrovni a mít jistotu, že si ze školení nepřinesou jen protokol o provedené zkoušce, ale i vědomosti, které je mohou leckdy ochránit od přímého nebezpečí či ohrožení na životě, pak tento úkol přenechte nám.

Vytváříme individuální učební plány pro řidiče – referenty na různých pracovních pozicích s ohledem na charakter vykonávané práce, aby z našeho školení vytěžili pro svou práci i život maximum. V loňském roce šetřili dopravní policisté v České republice přes 103 000 dopravních nehod, při kterých bylo zraněno téměř 25 000 osob.

Nenechávejte školení zaměstnanců na zítra.